Kovo 11-oji
Krepšinis
Krepšinio salė MDPS nariams.
Kviečiame kiekvieną penktadienį nuo 20:00 val.

Krepšinio salė
Pagrindinis
Pradžia
Naujienos
Mintys
Nuorodos
Kontaktai
Laisvalaikis
Paieška
Naujienų kanalai
DUK
Fotogalerija
Dokumentai
Impuls
Sporto klubai MDPS nariams:
Krepšinio salė
Joomla! Tinklapis
Joomla! Forumai
Atviras kodas
Administratorius
"Mamos" laikas PDF Spausdinti El. paštas
Parašė SystemOperator   
2008-03-24
Kieno iniciatyva suteikiamos DK 214 straipsnyje nustatytos papildomos garantijos asmenims, auginantiems vaikus? Jeigu įmonės darbuotojai, kuriems taikytinos šios garantijos, mėnesio bėgyje nepasinaudojo jiems skirta papildoma poilsio diena, ar šias dienas privalu suteikti kitą mėnesį?

DK 214 straipsnis numato, kad darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų – dvi dienos per mėnesį (arba atitinkamai sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.

Koordinacinės komisijos nuomone, minėtos poilsio dienos suteikiamos darbuotojo prašymu (darbuotojui pareikalavus). Šis papildomas poilsio laikas yra tikslinio pobūdžio. DK nenumato galimybės darbuotojui nepasinaudojus nustatytu laiku priklausančiu papildomu poilsio laiku jį perkelti kitam laikui arba prijungti prie kasmetinių atostogų.
 
Naktinis darbas PDF Spausdinti El. paštas
Parašė SystemOperator   
2008-03-24
Koks darbas vadinamas naktiniu darbu, kaip jis apmokamas, ar visi asmenys gali dirbti naktinį darbą?

Darbo kodekso 154 straipsnyje, reglamentuojančiame darbą naktį, vartojamos dvi sąvokos „nakties laikas“ ir „naktinis darbas“. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nakties laikas yra kalendorinis laikas nuo 22 val. iki 6 val., t.y. aštuonios valandos per parą. Tam, kad darbas būtų laikomas naktiniu, nebūtina dirbti visą darbo laiką tik nakties laiku, t.y. nuo 22 val. iki 6 val. Jeigu bent trys darbo valandos tenka nakčiai, visas darbas laikomas naktiniu, o darbo laikas trumpinamas viena valanda, t.y. maksimali darbo pamainos naktį trukmė yra septynios valandos (DK 154 str. 2 d.). Pažymėtina, kad visos pamainos pripažinimas naktiniu darbu turi įtakos tik sutrumpinant darbo laiką, o darbo užmokestis naktiniu tarifu mokamas tik už faktiškai naktį dirbtas valandas. DK 193 straipsnyje nustatyta, kad už darbą naktį mokama ne mažiau kaip pusantro valandinio atlygio (mėnesinės algos). Konkretus apmokėjimo dydis (jis gali būti didesnis už prieš tai minėtą darbo užmokestį) nustatomas kolektyvinėje sutartyje arba darbo sutartyje.

Kadangi darbas naktį susijęs su padidėjusiu pavojumi sveikatai, DK 154 str. 3 ir 4 dalys nustato draudimus skirti asmenis dirbti naktį. T.y. draudžiama skirti dirbti naktį nepilnamečius asmenis ir darbuotojus, kuriems dirbti naktį neleidžia sveikatos priežiūros įstaigos išvada. Dirbti naktį gali būti skiriami neįgalūs asmenys, jeigu jiems nedraudžia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvada, o nėščios moterys, krūtimi maitinančios moterys, darbuotojai auginantys vaiką iki 3 metų, darbuotojai, vieni auginantys vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų skiriami dirbti naktį tik jų sutikimu.

Pažymėtina, kad esant nepertraukiamai gamybai nakties darbo laiko trukmė netrumpinama. Nakties darbo trukmė taip pat netrumpinama, kai pagal darbo sutartį darbuotojas yra priimtas dirbti naktį, pvz., naktiniu sargu ar budėtoju patalpose.

DK 154 str. 6 dalyje numatyta, kad darbuotojų, dirbančių naktį, sveikata tikrinama nemokamai Vyriausybės nustatyta tvarka, taip pat darbuotojų pageidavimu. Jeigu nustatoma, kad darbas naktį pakenkė arba gali pakenkti sveikatai, darbdavys, atsižvelgdamas į sveikatos priežiūros išvadą, privalo darbuotoją perkelti dirbti tik dieną.
 
Ką reikia žinoti apie tarnybinį patikrinimą? PDF Spausdinti El. paštas
Parašė SystemOperator   
2008-03-24
Kokie turėtų būti Jūsų veiksmai gavus pranešimą apie Jūsų atžvilgiu pradėtą tarnybinį patikrinimą?

1. Privalote žinoti, kad rašyti paaiškinimą, pasiaiškinimą tėra Jūsų teisė, jokiu būdu ne pareiga. Ši teisė reiškia, kad Jūs galite ją realizuoti arba ne. Kitaip tariant Jūs turite teisę nepateikti paaiškinimo apskritai arba pateikti jį vėliau nei esate prašomas (Jums patogiu laiku);

2. Jūs neprivalote teikti paaiškinimo nedelsiant (!). Paaiškinimą Jūs galite pateikti per protingą terminą (pvz. 3-4 dienas), nepriklausomai nuo to koks terminas nurodytas Jums įteiktame pranešime.;

3. Privalote atminti, kad Jūs turite teisę:

3.1. bet kada teikti paaiškinimus, prašymus ir įrodymus;

3.2. susipažinti su tarnybinio patikrinimo išvada ir visa surinkta medžiaga;

3.3. turėti advokatą arba atstovą tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūros metu. Tai reiškia, kad duodami paaškinimą raštu arba žodžiu (kuomet esate apklausiamas tarnybinį patikrinimą atliekančio pareigūno) galite turėti advokatą ar atstovą. Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga savo nariams visais atvejais jų pageidavimu užtikrina atstovavimą (neatlygintinai);

4. jei esate Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos valdybos, tarybos ar komiteto narys, tarnybinė nuobauda Jums negali būti paskirta negavus profesinės sąjungos sutikimo;

5. su įsakymu paskirti tarnybinę nuobaudą Jus privalo pasirašytinai supažindinti ne vėliau, kaip per 5 dienas. Priešingu atveju bus pažeista Jūsų teisė į gynybą, todėl paskirtoji nuobauda bus neteisėta;

6. įsakymą paskirti tarnybinę nuobaudą turite teisę apskųsti muitinės įstaigos vadovui, Muitinės departamento generaliniam direktoriui arba administraciniam teismui; Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos nariai šia garantija naudojasi neatlygintinai;

Pagaliau būtina prisiminti, kad visuomet galite surinkti profesinės sąjungos vadovų numerį ir pasiteirauti kaip elgtis keblioje situacijoje. Konsultacija Jums bus suteikta nepriklausomai nuo to ar esate profesinės sąjungos narys.

Dažnas veikiamas streso ir senų įpročių skuba rašyti paaiškinimą ir tik po to kreipiasi į profesinę sąjungą. Tokiu atveju profesinės sąjungos galimybės Jus ginti tampa komplikuotos. Taigi, taip elgtis nevertėtų. Turite žinoti, kad visada galite tikėtis MDPS paramos ir pagalbos.

Atminkite, kad tarnybinis patikrinimas yra reglamentuotas teisinis procesas ir ne visuomet baigiasi tarnybinės nuobaudos paskyrimu.
 
Viršvalandžiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė SystemOperator   
2008-03-24
Kartais tenka dirbti viršvalandžius. Kokia leistina viršvalandinių darbų trukmė ir kokiems asmenims draudžiama skirti dirbti viršvalandinius darbus?

Darbo kodekso 150 str. 2 dalyje nustatyta, kad viršvalandiniai darbai paprastai draudžiami. Viršvalandinių darbų sąrašas pateiktas DK 151 straipsnyje. To paties straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad viršvalandiniai darbai gali būti skiriami, kai tai numatyta kolektyvinėje sutartyje.

DK nustato darbuotojų kategorijas ir darbo sąlygas, kai negalima skirti viršvalandinių darbų, ir kategorijas darbuotojų, kuriems galima skirti viršvalandžius tik jų sutikimu. Draudžiama skirti viršvalandinius darbus:

1) jaunesniems kaip 18 metų asmenims;

2) asmenims, kurie mokosi bendrojo lavinimo ir profesinėse mokyklose nenutraukdami darbo – mokymosi dienomis;

3) kai darbo aplinkos veiksniai viršija leistinus dydžius.

Įstatymai ir kolektyvinės sutartys gali nustatyti ir kitus atvejus, kai viršvalandžiai draudžiami. Nesant darbuotojo sutikimo, taip pat draudžiama skirti dirbti viršvalandinius darbus:

1) nėščioms moterims;

2) neseniai pagimdžiusioms moterims;

3) krūtine maitinančioms moterims;

4) darbuotojams, auginantiems vaiką iki trejų metų;

5) darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų;

6) neįgaliesiems (neįgalieji gali būti skiriami dirbti viršvalandinius darbus, jeigu to jiems nedraudžia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie socialinės ir darbo apsaugos ministerijos išvada).

DK 152 str. nustatyta, kad darbuotojo viršvalandinis darbas per dvi dienas iš eilės neturi viršyti keturių valandų ir šimto dvidešimt valandų per metus. Tačiau kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatyta kitokia metinė viršvalandinių darbų trukmė, bet ne daugiau kaip šimto aštuoniasdešimties valandų per metus.

Pažymėtina, kad darbdavys darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose privalo žymėti tikslią kiekvieno darbuotojo dirbtų viršvalandžių apskaitą ( DK 152 str. 2 d.).
 
Atostogų suteikimas dalimis PDF Spausdinti El. paštas
Parašė SystemOperator   
2008-03-24
Parašiau prašymą suteikti penkių dienų kasmetines atostogas, t.y. nuo pirmadienio iki penktadienio, tačiau darbdavys reikalauja, kad prašyme dėl kasmetinių atostogų nurodyčiau septynių dienų laikotarpį, t.y. nuo pirmadienio iki sekmadienio. Ar teisėtas toks darbdavio reikalavimas?

DK 165 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kasmetinės atostogos – tai kalendorinėmis dienomis skaičiuojamas laikotarpis, suteikiamas darbuotojui pailsėti ir darbingumui susigrąžinti, paliekant darbo vietą (pareigas) ir mokant vidutinį darbo užmokestį. Vadovaujantis DK 172 straipsniu, darbuotojo pageidavimu kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis. Viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip keturiolika kalendorinių dienų. Kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo darbo metų laiku pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę. Eilės sudarymo tvarka nustatoma kolektyvinėje sutartyje, o ten, kur tokia sutartis nesudaroma, kasmetinių atostogų suteikimo eilė nustatoma šalių susitarimu (DK 169 str. 1 d.).

Todėl darbdavys privalo suteikti tokios trukmės kasmetines atostogas, dėl kokios sulygta ir kokios prašo darbuotojas. Darbdavys neturi teisės vienašališkai suteikti kitokios trukmės nei sulygta ar reikalauti, kad darbuotojas rašytų prašymą suteikti ne penkių (nuo pirmadienio iki penktadienio), o septynių (nuo pirmadienio iki sekmadienio) dienų kasmetines atostogas. Šiuo atveju darbo užmokestis už kasmetines atostogas taip pat mokamas už penkias kalendorines dienas.

P.S.
Vilniaus TM kolektyvinė sutartis šio klausimo sprendimą apibrėžia vienareikšmiškai: 69. Darbuotojo pageidavimu kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis. Viena iš dalių negali būti trumpesnė nei 14 kalendorinių dienų, kitų kasmetinių atostogų dalių trukmę pasirenka darbuotojas.
Paskutinį kartą atnaujinta ( 2008-03-24 )
 
Ar priklauso apmokėjimas už per mėnesį suteiktą papildomą poilsio dieną? PDF Spausdinti El. paštas
Parašė SystemOperator   
2008-03-24
Ar darbuotojui priklauso papildomas apmokėjimas už jo pageidavimu per mėnesį suteiktą papildomą poilsio dieną, jei už darbą poilsio dieną jam buvo mokamas viengubas vidutinis darbo dienos užmokestis?

DK 194 str. 1 dalis numato, kad už darbą poilsio arba švenčių dieną, jeigu jis nenumatytas pagal grafiką, mokama ne mažiau kaip dvigubai arba darbuotojo pageidavimu kompensuojama suteikiant darbuotojui per mėnesį kitą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų. Tuo atveju, kai darbuotojas pageidauja, kad jam už darbą poilsio dieną per mėnesį būtų suteikta kita poilsio diena arba ta diena pridedama prie kasmetinių atostogų, tai ši poilsio diena turėtų būti apmokama (mokamas darbuotojo darbo sutartyje sulygtas darbo užmokestis).
 
<< Pirmas < Ankstesnis 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Kitas > Paskutinis >>

Rezultatai 121 - 130 iš 183