Kovo 11-oji
Krepšinis
Krepšinio salė MDPS nariams.
Kviečiame kiekvieną penktadienį nuo 20:00 val.

Krepšinio salė
Pagrindinis
Pradžia
Naujienos
Mintys
Nuorodos
Kontaktai
Laisvalaikis
Paieška
Naujienų kanalai
DUK
Fotogalerija
Dokumentai
Impuls
Sporto klubai MDPS nariams:
Krepšinio salė
Joomla! Tinklapis
Joomla! Forumai
Atviras kodas
Administratorius
Sutartis su NPPSS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė SystemOperator   
2011-07-26
Bendradarbiavimas
Bendradarbiavimas
ASOCIACIJOS SUTARTIS


Vilnius, du tūkstančiai vienuoliktųjų metų balandžio mėnesio septintoji diena

   Aktyvi socialinė politika yra raktas į mūsų valstybės bei piliečių saugumą ir gerovę. Šiandien mums ypač svarbu atgauti pagarbą valstybės tarnybai, pasitikėjimą savimi, savo visuomene, savo valstybe. Mums būtina patikėti, kad čia, savo tėvynėje, mes galime susikurti garbingą ir prasmingą socialinę aplinką. Klasikinės politikos samprata numato Profesinių sąjungų dalyvavimą atstovaujant viešąjį dirbančiųjų interesą. Solidarumo stoka užtikrinant valstybės tarnyboje dirbančiųjų piliečių interesus greitai virsta socialinės įtampos židiniais, pykčio bei abejingumo salomis. Tolimesniu profesinių sąjungų raidos tikslu iškeliame atvirą piliečių organizacijų ir valdžios dialogą. Vieningas profesinių sąjungų veikimas gali tapti postūmiu vystant socialinį dialogą. Svarbiausias valstybės tarnybos profesinės sąjungos prioritetas yra valstybės tarnautojų teisių ir laisvių užtikrinimas bei sąlygų sudarymas naudotis Europos teisingumo garantijomis. Atsižvelgiant į tai,

   Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas, atstovaujamas pirmininko Vytauto Bako,

   Lietuvos muitinės darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo Koordinacinės tarybos pirmininko Jūriaus Bruklio

   siekdamos:

   bendrais veiksmais skatinti socialinio dialogo plėtrą, kolektyvinių derybų skatinimą;

   plėtoti profesinių sąjungų žmogiškuosius išteklius;

   valstybės tarnautojų profesinių sąjungų veiksmų racionalumo ir darnos;

   kelti visuomenės pasitikėjimą profesinėmis sąjungomis kaip demokratinę vertybę laisviems ir atsakingiems piliečiams;

   toliau vadinamos partneriais, s u s i t a r i a:

   I. Sutarties objektas

   1. Partneriai, laikydamiesi lygiateisės ir lygiavertės partnerystės principų, susitaria sutarties galiojimo laikui kooperuoti savo žinias, dalykinius ryšius, lėšas bei kitus išteklius ir bendrai parengti bei pateikti žmogiškųjų išteklių plėtros projektą, finansuojamą iš Europos Sąjungos fondų pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007-09-24 sprendimu Nr. K(2007)4475, 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-02-K priemonės „Socialinio dialogo skatinimas“, toliau vadinamą Projektu. Sutariama projekto parengimo kaina – 6000 Lt. (šeši tūkstančiai litų).

   2. Veikti laisvai ir savanoriškai, nenukrypstamai laikantis solidarumo ir profesinių sąjungų veiklos principų.

   

   II. Bendrų sutarties Partnerių reikalų valdymas

   3. Jungtinės veiklos sprendimai priimami bendru sutarimu pasirašiusių atstovų pasitarimuose. Pasitarimai gali būti protokoluojami, protokolai surašomi dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai, protokolus pasirašo abiejų šalių atstovai.

   

   III. Partnerių įsipareigojimai

   5. Partneriai įsipareigoja:

   5.1. Kartu padengti projekto rengimo išlaidas. Išlaidos padengiamos dviem etapais – pirminiu įnašu ir įnašu po projekto parengimo. Partnerių įnašai yra skirtingo dydžio. Muitinės darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimas padengia 2000 Lt (du tūkstančius) projekto rengimo išlaidų, Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas – 4000 Lt (keturis tūkstančius).

   5.1.1. Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas įsipareigoja padengti projekto rengimo išlaidas neviršijant numatytos projekto kainos 6000 Lt (šešių tūkstančių litų).

   5.1.2. Muitinės darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimas įsipareigoja įmokėti į Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo sąskaitą pradinį įnašą – 500 Lt (penkis šimtus litų) per dvi darbo dienas po šios sutarties pasirašymo.

   5.1.3. Po projekto parengimo, Muitinės darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimas įsipareigoja įmokėti į Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo sąskaitą 1500 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus litų).

   5.2. ginčus spręsti derybų keliu.

   5.3. informuoti Partnerius apie jų renkamųjų organų priimtus sprendimus, turinčius įtakos jungtinei veiklai.

   5.4. suteikti visą informaciją apie vykdomą jungtinę veiklą kitam Partneriui.

   5.5. kviesti Partnerius į aukščiausiojo renkamojo organo susirinkimus, jei sprendžiami su jungtine veikla susiję klausimai.

   

   IV. Sutarties pakeitimai, galiojimas, nutraukimas ir atsakomybė.

   6. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir galioja iki sutarties objekto, nurodyto šios sutarties pirmajame straipsnyje, įgyvendinimo ir iš šios veiklos kylančių įsipareigojimų visiško įvykdymo.

   7. Dėl papildomų finansinių įsipareigojimų ir projekto įgyvendinimo numatoma susitarti papildomu susitarimu.

   7. Sutartis gali būti nutraukiama bendru susitarimu.

   8. Šią sutartį nutraukus, šalių finansiniai įsipareigojimai išlieka iki pilno jų įvykdymo. Partneris privalo raštu informuoti kitas sutarties šalis apie pasitraukimą iš sutarties ne vėliau kaip prieš 60 dienų.

   

   V. Ginčų sprendimas

   10. Dėl to, kas nenumatyta šioje sutartyje, Partneriai vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir juose įtvirtintais principais.

   11. Jeigu ginčai neišsprendžiami derybų būdu per protingą terminą arba jeigu yra būtina apsaugoti Partnerių teises ir teisėtus interesus, ginčai sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka Teisme pagal atsakovo buveinės vietą.

   

   

   VI. Baigiamosios nuostatos

   12. Pasirašantys asmenys patvirtina, kad pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi visus įgaliojimus sudaryti tokią sutartį atstovaujamų organizacijų vardu, prisiimti įsipareigojimai neprieštarauja jų kompetencijai nustatytai atstovaujamų organizacijų vidiniuose dokumentuose.

   13. Sutarties turinys ir ją vykdant Partnerių suteikta informacija yra konfidenciali ir gali būti atskleista trečiosioms šalims tik įstatymų nustatytais atvejais arba Partnerių sutarimu.

   14. Sutartis surašyta dviem, vienodą juridinę galią turinčiais, egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai.

   

   VII. Šalių rekvizitai, parašai

   

   Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas

   Į.k.: 302301973

   Ats. sąsk.:

   Pareigūnų kredito unija, Nr. LT78 5016 2000 1400 0090

   Pareigūnų kredito unija, Nr. LT79 5016 2000 1400 0072

   Adr. V.Mykolaičio-Putino g. 5, LT 03106 Vilnius

   tel. +370 (5) 2716118, 56118

   mob. tel. 8 671 98974

   faksas +370 (5) 2123273

   el.paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą

   

   Pirmininkas Vytautas Bakas

   

   Lietuvos muitinės darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimas

   Į.k. 295747310

   Adresas korespondencijai:

   Savanorių pr. 174-409A, Vilnius

   Koordinacinės tarybos pirmininkas

   Jūrius Bruklys
Paskutinį kartą atnaujinta ( 2011-07-26 )
 
< Ankstesnis