Kovo 11-oji
Krepšinis
Krepšinio salė MDPS nariams.
Kviečiame kiekvieną penktadienį nuo 20:00 val.

Krepšinio salė
Pagrindinis
Pradžia
Naujienos
Mintys
Nuorodos
Kontaktai
Laisvalaikis
Paieška
Naujienų kanalai
DUK
Fotogalerija
Dokumentai
Impuls
Sporto klubai MDPS nariams:
Krepšinio salė
Joomla! Tinklapis
Joomla! Forumai
Atviras kodas
Administratorius
Citata PDF Spausdinti El. paštas
Parašė SystemOperator   
2012-01-13
ImageA. SYSAS (LSDPF): "Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš su­tin­ku, ką pa­sa­kė ko­le­ga Kęs­tu­tis, dėl tau­py­mo ir vi­sų ki­tų da­ly­kų. Bet aš vėl grįž­tu prie mū­sų Kon­sti­tu­ci­jos. Kon­sti­tu­ci­jo­je mes žmo­gų pri­si­me­na­me 18 straips­ny­je. Aš jau ne vie­ną kar­tą iš tri­bū­nos sa­kiau, o 17 straips­ny­je kal­ba­ma apie vals­ty­bę. Da­bar mes kal­ba­me apie Mui­ti­nės de­par­ta­men­tą. Štai su­kur­ki­me jį, bet pa­žiū­rė­ki­te į val­dy­mą. Tai yra blo­gas pre­ce­den­tas. Gal da­bar­ti­nės mui­ti­nės va­do­vas, tiks­liau, va­do­vė, yra la­bai ge­ras žmo­gus. Bet nie­ko nė­ra am­ži­no. Kai mes su­tei­kia­me vie­nam va­do­vui pri­im­ti spren­di­mus net ten, kur jis ne­tu­ri tie­sio­gi­nio val­dy­mo, tai yra be­pre­ce­den­tis da­ly­kas. Ger­bia­mie­ji, ten yra gy­vi žmo­nės. Ten yra gy­vi dar­bo san­ty­kiai. Pa­skai­ty­ki­te, ką pa­ra­šė Tei­sės de­par­ta­men­tas dėl per­kė­li­mo, dėl pri­ėmi­mo, dėl at­lei­di­mo. Tos nuo­sta­tos tu­ri bū­ti tiks­li­na­mos. Aš ne­ži­nau, ko­dėl J. Raz­ma pa­bū­go ir at­si­sa­kė sa­vo pa­tai­sų. Bet tai yra blo­gas pre­ce­den­tas ap­skri­tai mū­sų įsta­ty­mų lei­dy­bos, nes vir­še­ny­bę tu­ri im­ti įsta­ty­mai, ko­dek­sai, o ne vie­nas įstai­gos va­do­vo nu­ta­ri­mas – pa­tin­ka, ne­pa­tin­ka. Gal la­bai ge­ri kės­lai iš­va­ly­ti, sa­ky­ki­me, „ko­rum­puo­tus mui­ti­nin­kus“, bet kas ga­li pa­neig­ti, kad ne­bus va­ly­mo… šiom įsta­ty­mo pa­tai­som ne­bus su­si­do­ro­ta su prof­są­jun­ga, ku­ri ten yra ga­na stip­ri. Nes ele­men­ta­riai di­rek­to­rė ga­lės at­leis­ti bet ką ar­ba di­rek­to­rius. To­dėl į ge­rą įsta­ty­mą su­ge­ba­me įdė­ti šaukš­tą de­gu­to, juk ten dir­ba šim­tai žmo­nių mui­ti­nin­kų. Aš ma­nau, mes da­ro­me blo­gą pre­ce­den­tą. Ir to­dėl aš pra­šiau – su­tvar­ky­ki­te šį rei­ka­lą. Bet ne­su­tvar­ko­me ir da­bar mes lais­vai bal­suo­si­me, o pas­kui į jus kreip­sis jū­sų rin­kė­jai, mui­ti­nin­kai, ir klaus, ką jūs čia pa­da­rė­te."

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS VII (RUDENS) SESIJOS plenarinio posėdžio NR. 403 STENOGRAMA. 2011 m. gruodžio 23 d. 10:18 val.
Svarstyta: Tar­ny­bos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos mui­ti­nė­je sta­tu­to 4, 5, 12, 13, 25, 27, 28, 281, 29, 32, 34, 49, 51, 52, 53, 531 54, 551 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Sta­tu­to pa­pil­dy­mo 51 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIP-3790(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)
Paskutinį kartą atnaujinta ( 2012-01-13 )
 
< Ankstesnis   Kitas >