Teismas panaikino drausminę nuobaudą
Parašė SystemOperator   
2008-02-21
Pareigūną apgynė teismas
Pareigūną apgynė teismas
    2008 metų vasario 15 dieną Vilniaus apygados administracinio teismo teisėja Rūta Miliuvienė paskelbė teismo sprendimą, kuriuo panaikino Vilniaus teritorinės muitinės viršininko 2007 m. spalio 4 d. įsakymą Nr. 1P-580K dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo Kenos geležinkelio posto pareigūnui V.K.

    Įsakyme dėl nuobaudos skyrimo nurodyta, kad muitiniam tikrinimui privalomos pateikti prekės be priežiūros buvo paliktos K. geležinkelio stoties laukiamojoje salėje gana ilgą laiko tarpą. Tačiau teismas nurodė į netinkamą darbo organizavimą Vilniaus teritorinės muitinės poste.

    Visų pirma, V.K. buvo paskirtas net į du darbo barus: trečiąjį ir ketvirtąjį. Taigi, jis turėjo vykdyti ir tiesioginį traukinio tikrinimą pradedant galiniu vagonu (tai rodo nemažą pareigūno užimtumą); antra, išanalizavus Vilniaus teritorinės muitinės geležinkelio posto (Vaidotų, K.) vyresniojo inspektoriaus pareigybės aprašymą darytina išvada, kad vyresniojo inspektoriaus kompetencijai nepriklauso tinkamas keleivių ir bagažo muitinio tikrinimo bei įforminimo organizavimas.

    Teismas nustatė, kad byloje nėra neginčijamų duomenų apie tai, kad pareiškėjas netinkamai atliko poste deklaruojamų prekių muitinį tikrinimą ir įforminimą. Tokiu būdu teismas vertina, kad V. K. nepagrįstai skirta tarnybinė nuobauda. Vilniaus teritorinės muitinės viršininko įsakymas dėl jos skyrimo naikintinas. Teismo sprendimą pridedame.

Administracinis teismas
Administracinis teismas
Administracinė byla Nr. I-2047-426/2008
Procesinio sprendimo kategorija- 1.2, 16.4, 61

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS
S P R E N D I M A S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2008 m. vasario 15 d.
Vilnius

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rūtos Miliuvienė, sekretoriaujant Eglei Pajarskienei, dalyvaujant pareiškėjui V.K., jo atstovei Leokadijai Daujotaitei, atsakovo atstovei Julijai Ožereljevai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo V. K. skundą dėl Vilniaus teritorinės muitinės viršininko įsakymo panaikinimo.

Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

nustatė:

pareiškėjas V.K. prašo panaikinti Vilniaus teritorinės muitinės viršininko 2007 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1P-580K paskirtą tarnybinę nuobaudą-pastabą. Mano, kad tarnybinė nuobauda paskirta nepagrįstai.

Skunde (b. 1. 2-5) paaiškino, kad Vilniaus teritorinės muitinės viršininkas įsakymą dėl tarnybinės atsakomybės priėmė vadovaudamasis 2007 m. rugsėjo 26 d. tarnybinio patikrinimo išvada. Pastaroji neatitinka Tarnybinio patikrinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnams taisyklių reikalavimų (21 р.), о būtent, tarnybinis patikrinimas atliktas nepilnai ir paviršutiniškai, išvadoje išsamiai neišanalizuota kaltės forma, nusižengimo padarymo aplinkybės, sukeltos neigiamos pasekmės.

2007 m. rugpjūčio 23 d. buvo paskirtas į 3 - ią ir 4 - ą darbo barus. Tą dieną apie 6 vai. 44 min. į K. geležinkelio stotį iš Baltarusijos Respublikos atvyko keleivinis traukinys Nr. 5 Maskva-Vilnius. Kartu su inspektore R. J. atliko tikrinimą iš traukinio galo. Baigus patikrinimą, su vyriausiuoju inspektoriumi D. K. nuėjo į K. geležinkelio stotyje esančias muitinės patalpas. Laukiamojoje salėje prie muitinės patalpos rado suneštas prekes ir keturis piliečius, kuriems išdalino deklaracijų blankus ir liko muitinės patalpose su deklaracijas pildančiais piliečiais. Jam atliekant pil. S. Z. priklausiusių prekių muitinį tikrinimą ir įforminimą, į muitinės patalpas atėjo Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnas ir informavo, kad sulaikytas automobilis su nedeklaruotomis prekėmis ir išsivedė pildžiusį deklaraciją pilietį.

Pareiškėjas nesutinka su ginčijamame įsakyme pareikštu kaltinimu, kad leido palikti privalomas deklaruoti prekes didelę riziką keliančioje zonoje, taip pat, kad privalėjo užtikrinti muitinei privalomų pateikti prekių priežiūrą, tačiau to nepadarė. Aiškina, jog nenustatyta, kad dalis prekių buvo išnešta po to, kai jis grįžo po keleivinio traukinio Nr. 5 Maskva-Vilnius patikrinimo ir buvo muitinės patalpose. Tikina, kad jam matant nė vienas iš laukimo salėje buvusių piliečių jokių daiktų be muitinio patikrinimo neišnešė ir nė vienas iš ten buvusių piliečių be leidimo neišėjo.

V.K. nurodo, jog pateiktas prekes patikrino ir muitinį įforminimą atliko nustatyta tvarka. Atliekant traukinio patikrinimą, viename iš vagonų buvo nustatytas keleivis, kuris vežė daugiau daiktų nei leidžiama jų gabenti be mokesčių. Keleivis su savo bagažu išlipo iš vagono, o jis tuo metu tęsė tikrinimą. Keleivių, kurie būtų deklaravę grynuosius pinigus, ar atsisakę mokėti mokesčius, nebuvo. Jokių nusiskundimų dėl jo darbo nebuvo. Atkreipia dėmesį, kad atskiros patalpos, kurioje būtų galima laikyti keleivių prekes iki bus pradėtas muitinis įforminimas, K. geležinkelio poste nėra. Mano, kad tarnybinio nusižengimo tyrimo išvadoje neįrodyta aplinkybė, kad jis neatliko pareigybės aprašymo 9.1 p. nurodytų tarnybinių funkcijų.

Geležinkelis
Geležinkelis
Atsakovas Vilniaus teritorinė muitinė su pareiškėjo skundu nesutinka, prašo atmesti kaip nepagrįstą.

Atsiliepime (b. 1. 7-10) paaiškino, kad 2007 m. rugpjūčio 24 d. Vilniaus teritorinėje muitinėje gautas Muitinės kriminalinės tarnybos 2007 m. rugpjūčio 24 d. raštas Nr. 10T-7.17/17-608, kuriame nurodyta apie gautą informacija, jog keleiviniais traukiniais į Lietuvos Respubliką per K. geležinkelio stotį vykstantys keleiviai gabena įvairias prekes dideliais kiekiais, pažeidžia muitinės teisės aktais nustatytas prekių deklaravimo tvarkas, t. y., prekės iškraunamos iš keleivinio traukinio vagonų ir, vengiant muitinio tikrinimo, išgabenamos automobiliais. Siekiant patikrinti turimą informaciją, 2007 m. rugpjūčio 23 d. Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai stebėjo K. geležinkelio stoties prieigas. Atvykus traukiniui Nr. 5 Maskva-Vilnius, pastebėjo, kad vyras ir moteris perone iškrauna didelį kiekį įvairaus dydžio pakuočių. Iškrovę visas pakuotes (22 pak.), keleiviai po kiek laiko sunešė jas į K. geležinkelio stoties pagrindinio pastato patalpą. Vėliau, vengiant muitinės kontrolės, šias prekes trys asmenys išnešė iš K. geležinkelio stoties patalpos per 15-20 min. Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai sustabdė nurodytus asmenis ir atliko pakuočių apžiūrą, rado įvairaus pavadinimo vaistus, kurių įvežimas į Lietuvos Respubliką uždraustas. Bendra važtaraščiuose nurodytų nedeklaruotų prekių vertė apie 39 000 Lt. Šiai situacijai ištirti Vilniaus teritorinės muitinės viršininkas 2007 m. rugpjūčio 27 d. protokoliniu pavedimu Nr. 2 kreipėsi į Pažeidimų prevencijos ir Muitinės veiklos organizavimo skyrių viršininkus su prašymu išnagrinėti 2007 m. rugpjūčio 23 d. įvykius K. geležinkelio poste, posto darbo organizavimo tvarką, pareigūnų veiksmų teisėtumą bei pateikti išvadas. 2007 m. rugsėjo 3 d. Vilniaus teritorinėje muitinėje gauta Tyrimo išvada Nr. 31 dėl K. geležinkelio posto darbo organizavimo ir muitinės pareigūnų veiksmų. Išvadoje nurodyta, kad 2007 m. rugpjūčio 23 d. K. geležinkelio poste išlaipintų iš traukinio Nr. 5 Maskva-Vilnius keleivių bagažo muitinį įforminimą atliko du muitinės pareigūnai: vyriausiasis inspektorius D. Kaikaris ir vyresnysis inspektorius V.K., kurie privalėjo įforminti tik keturių keleivių bagažą. Nesant dideliam darbo krūviui, muitinės pareigūnai, atlikdami muitinį įforminimą, turėjo galimybę stebėti vaizdo-kontrolės sistemos pagalba bei per muitinės patalpos langą K. geležinkelio stoties laukiamąją salę ir užtikrinti, kad prekės be muitinės kontrolės nebūtų išgabentos iš K. geležinkelio posto teritorijos, tačiau to nepadarė.

Atsiliepime nurodyta, kad V.K. tuo metu, kai prekės dar buvo patalpintos ir po to, kai buvo išnešamos iš K. geležinkelio stoties, dirbo K. geležinkelio stoties patalpoje ir formino kitam keleiviui priklausančias prekes muitinėje. Nesant dideliam keleivių srautui (tik 4 keleiviai), likęs vienas ir žinodamas, kad prekės paliktos didesnę riziką keliančioje zonoje, pareiškėjas neatliko muitinės pareigūnui priskirtų funkcijų užtikrinti muitinės kontroliuojamoje zonoje esančių prekių saugumą, jų įforminimą ir muitinį tikrinimą vadovaujantis teisės aktais. Traukiniu Nr. 5 Maskva-Vilnius į Lietuvos Respubliką buvo įvežtos ne Bendrijos prekės, kurias turėjo prižiūrėti iki konkrečių muitinio tikrinimo ir įforminimo veiksmų pasibaigimo.

Tarnybinio patikrinimo metu nustatyta, kad K. geležinkelio stoties pagrindiniame pastate kartu su V. K. buvo ne vienas, bet 4 keleiviai. Šią aplinkybę savo pasiaiškinimuose nurodo ir pats pareiškėjas. Kadangi teisės aktai nenumato konkretaus keleivio priskyrimo konkrečiam inspektoriui (šį faktą patvirtino ir pamainos viršininkas savo 2007 m. rugpjūčio 23 d. paaiškinime), V.K., likęs su keleiviais K. geležinkelio stoties patalpose, buvo atsakingas už visus keturis iš traukinio išlaipintus keleivius ir jų daiktų muitinę priežiūrą, muitinį tikrinimą ir įforminimą. Tarnybinio patikrinimo metu duomenų apie tai, kad V.K. apie kilusius jam sunkumus vykdyti pareigas būtų pranešęs pamainos viršininkui ar prašęs pagalbos, negauta.

Atsakovas nurodo, kad, siekiant papildomos kontrolės muitinės poste, įdiegta vaizdo-kontrolės sistema, kurios pagalba galima stebėti įvykius K. geležinkelio stoties patalpose (laukiamojoje salėje), o taip pat geležinkelio keliuose bei prieigose. K. geležinkelio stoties laukiamoji salė taip pat gali būti stebima per muitinės patalpos langą. Pamainoje dirbantis pareigūnas, atlikdamas savo pareigas, turi galimybę pasinaudoti vaizdo-kontrolės sistemos ir kitų pareigūnų (šiuo atveju - pamainos viršininko) pagalba, siekdamas atlikti savo pareigas apdairiai ir rūpestingai. V.K. nebuvo tiek apdairus ir rūpestingas, kiek konkrečiomis sąlygomis buvo būtina (nepasinaudojo vaizdo-kontrolės sistemos pagalba, nepranešė pamainos viršininkui apie atsiradusias kliūtis tinkamai atlikti muitinės pareigūno pareigas, jeigu tokios kliūtys buvo atsiradusios), savo veiksmais sudarė sąlygas išvežti vengiant muitinės kontrolės privalomas deklaruoti prekes (dėl minėto įvykio prekių savininkams iškelta baudžiamoji byla pagal Baudžiamojo kodekso 199 str. 1 d. - kontrabanda), tuo padarė tarnybinį nusižengimą dėl neatsargumo.

Nepagrįsti pareiškėjo teiginiai, kad tarnybinio patikrinimo išvadoje neišsamiai analizuojama jo kaltės forma, įvykio aplinkybės ir kilusios neigiamos pasekmės. Visos minėtos aplinkybės yra nurodytos tarnybinio patikrinimo išvadoje. Nesant įrodymų, kad V.K. tarnybinį nusižengimą padarė tyčia, jo kaltės forma yra kvalifikuota kaip neatsargumas. Nagrinėjamu atveju kilusios pasekmės - privalomos deklaruoti prekės, vengiant muitinės kontrolės, buvo išvežtos iš muitinės prižiūrimos zonos. Prekės neišleistos į laisvą apyvartą ir taip neatsirado didesnių tiesioginių neigiamų pasekmių tik dėka Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnų, laiku sulaikiusių kontrabandos krovinį, tačiau tai, atsakovo teigimu, nepašalina V. K. tarnybinio nusižengimo padarymo fakto.

Teismo posėdyje pareiškėjas ir jo atstovė skundą palaikė remdamiesi jame nurodytais motyvais.

Pareiškėjas akcentavo, kad vyresniojo inspektoriaus pareigybinėje instrukcijoje nėra numatyta, kad vyr. inspektorius atsakingas už pamainos darbo organizavimą ir darbo sąlygų užtikrinimą. Teigė, jog epizodiškai stebėjo pro langą prekes, buvusias laukimo salėje.

Pareiškėjo atstovės teigimu, tikėtina, kad prekės buvo išneštos iš laukiamosios salės iki pareigūnų grįžimo postą. Tvirtino, kad pareiškėjas dirbo savo bare ir darbą atliko tinkamai.

Atsakovo atstovė teisminio nagrinėjimo metu prašė pareiškėjo skundą atmesti. Rėmėsi tais argumentais, kurie buvo išdėstyti atsiliepime į skundą.

Skundas tenkintinas.

Administracinėje byloje ginčas kilęs dėl Vilniaus teritorinės muitinės viršininko 2007 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1P-580K, kuriuo už Vilniaus teritorinės muitinės viršininko 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 3B-303 patvirtinto Vilniaus teritorinės muitinės geležinkelio posto (Vaidotų, K.) vyresniojo inspektoriaus pareigybės aprašymo 9.1 p. reikalavimo pažeidimą V. K. paskirta tarnybinė nuobauda - pastaba.

Iš bylos medžiagos matyti, kad 2007 m. rugpjūčio 23 d. apie 6 vai. 44 min. į K. geležinkelio stotį iš Baltarusijos Respublikos atvyko keleivinis traukinys Nr. 5 Maskva -Vilnius. Šio traukinio muitinį tikrinimą atliko K. geležinkelio posto pamainos viršininkas V.M., vyr. inspektorius D. K., kurie tikrino traukinį nuo pirmųjų vagonų, bei vyresnysis inspektorius V.K. ir inspektorė R. J., tikrinę nuo galinių vagonų. Traukinio muitinio tikrinimo metu nustatyta, kad keturi keleiviai gabena komercinės paskirties prekes, todėl jiems pasiūlyta išlipti ir šias prekes deklaruoti. Du asmenys (vyras ir moteris) tikrinimui pateikiamų prekių (maisto papildų) pakuotes (22 pak.) sunešė į K. geležinkelio stoties pagrindinio pastato patalpą. Po kurio laiko minėtų prekių pakuotės iš geležinkelio stoties pagrindinio pastato patalpos buvo suneštos į automobilių stovėjimo aikštelėje esančius automobilius „SAAB" ir „VW PASSAT". Pakrautas „PASSAT" markės automobilis iš minėtos aikštelės išvažiavo be muitinės žinios ir buvo sustabdytas.

Vilniaus teritorinės muitinės viršininko 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 3B-257 sudaryta komisija atlikti tarnybinį patikrinimą. Pastarąjį pabaigus, vadovaujantis Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 33 str. 1 d., 34 str. 1 d. 1 p., už Vilniaus teritorinės muitinės viršininko 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 3B-303 patvirtinto Vilniaus teritorinės muitinės geležinkelio posto (Vaidotų, K.) vyresniojo inspektoriaus pareigybės aprašymo 9.1 p. reikalavimo pažeidimą, komisija pasiūlė V. K. skirti tarnybinę nuobaudą- pastabą (b. 1. 17-21). Nuobauda pareiškėjui skirta 2007 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1P-580K (b. 1. 12-13).

Vertinant ar teisėtai ir pagrįstai paskirta tarnybinė nuobauda, turi būti nustatyta, ar valstybės tarnautojo veiksmuose yra tarnybinio nusižengimo sudėtis: nustatytas pažeidimo padarymo faktas, jį padaręs tarnautojas, pasekmės, priežastinis ryšys tarp veikos ir pasekmių, tarnautojo kaltė. Tam, kad valstybės tarnautojas būtų traukiamas tarnybinėn atsakomybėn, nepakanka vien fakto, jog jis neatliko savo pareigų arba jas atliko netinkamai, konstatavimo. Būtina nustatyti visus tarnybinio nusižengimo sudėties elementus, tarp jų ir valstybės tarnautojo kaltę. Tarnybinis nusižengimas gali būti padarytas tik priešingais teisei kaltais pareigūno veiksmais ar neveikimu.

Vilniaus teritorinės muitinės geležinkelio posto (Vaidotų, K.) vyresniojo inspektoriaus pareigybės aprašyme (b. 1. 37-39), patvirtintame Vilniaus teritorinės muitinės 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 313-303, 9.1 p. įtvirtinta, kad posto vyresnysis inspektorius privalo atlikti per postą gabenamų ar poste deklaruojamų prekių, dokumentų, transporto priemonių, keleivių ir bagažo muitinį tikrinimą bei įforminimą vadovaujantis teisės aktais.

Iš bylos duomenų nustatyta, kad V.K. buvo paskirtas į 3 - iąjį ir 4 - ąjį darbo barus. K. geležinkelio poste keleivinių traukinių muitinio tikrinimo instrukcijos, patvirtintos Vilniaus teritorinės muitinės 2005 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 3B-314, 3 p. įtvirtinta, kad 3 -iajame muitinės pareigūnų darbo bare atliekamas keleivių muitinis tikrinimas ir keleivio deklaracijų įforminimas traukinyje, grupėje, einančioje iš traukinio galo; 4—ašis darbo baras — išlaipintiems iš traukinio keleiviams muitinės patalpose prekių sulaikymo, administracinių teisės pažeidimų protokolų bei keleivio deklaracijų ir bendrųjų administracinių dokumentų įforminimas, paskaičiuojant muito ir kitus mokesčius už įvežamas (išvežamas) prekes, kurioms pagal galiojančius teisės aktus turi būti paskaičiuoti nustatyti mokesčiai. Instrukcijos 9 p. numato, kad atliekant traukinio vagone vykstančių keleivių ir jų vežamo bagažo muitinės kontrolę ir nustačius, kad keleivis gabena daugiau prekių (daiktų) nei leidžiama jų gabenti be mokesčių, keleiviui mandagiai paaiškinama, kad už jo įvežamas prekes reikia sumokėti nustatyto dydžio mokesčius ir toks keleivis su bagažu išlaipinamas iš vagono. Šiuo atveju muitinės procedūros įforminamos muitinės patalpose.

Pareiškėjas skunde teigia, kad nenustatyta, jog dalis prekių buvo išnešta po to, kai jis grįžo po keleivinio traukinio Nr. 5 Maskva - Vilnius patikrinimo ir buvo muitinės patalpose, taip pat nurodo, kad jam matant nė vienas iš K. geležinkelio stoties laukiamojoje salėje buvusių žmonių jokių daiktų neišnešė. Tokia pareiškėjo pozicija nenuneigta objektyviais bylos įrodymais. Kaip matyti iš bylos medžiagos, V.K. iš pradžių tikrino keleivinį traukinį Nr. 5 Maskva - Vilnius, vėliau prekių muitinį tikrinimą ir įforminimą atliko muitinės patalpose. Atskiros patalpos, kurioje būtų galima laikyti keleivių prekes, iki kol bus pradėtas muitinis įforminimas, K. geležinkelio poste nėra (tarnybinio patikrinimo išvada, b. 1. 19). Išlaipintų iš traukinių keleivių, kuriems privaloma deklaruoti gabenamas prekes, bagažas laikinai sudedamas K. geležinkelio stoties laukiamojoje salėje. Byloje nėra tikslių duomenų apie tai, kuriuo laiko tarpu prekės buvo išneštos iš geležinkelio stoties pastato ir pakrautos į automobilius „SAAB" ir „VW PASSAT". Nurodomas tik abstraktus laikas - 15-20 min.

Filmuota medžiaga patvirtina, kad pareiškėjas į muitinės patalpas grįžo jau po to, kai prekės buvo suneštos į K. geležinkelio stoties laukiamąją salę (užfiksuota, kad ėjo link K. geležinkelio stoties administracinio pastato 7 vai. 9 min. 46-58 sek.). Tačiau, ar po jo grįžimo į muitinės patalpas prekės buvo išnešamos į automobilius, objektyviais įrodymais nepatvirtinta.

Liudytojas V. M., apklaustas teismo posėdžio metu, iškėlė versiją, kad prekės buvo išneštos tada, kai pareiškėjas po atlikto tikrinimo dar nebuvo grįžęs iš traukinio. Ši iškelta versija neprieštarauja pareiškėjo duotiems paaiškinimams.

Teismas pripažįsta, kad nėra objektyviai nustatyta, ar komercinės paskirties prekių priežiūros funkciją muitinės pareigūnas atliko netinkamai.

Tokiu būdu atsiliepime išdėstytas atsakovo teiginys, kad V.K. prekių buvimo ir išnešimo iš K. geležinkelio stoties laiku buvo geležinkelio stoties patalpoje, nepagrįstas neginčijamais įrodymais. Teismo vertinimu, vien tik galimybė stebėti K. geležinkelio stoties laukiamąją salę vaizdo kontrolės sistemos pagalba bei per muitinės patalpos langą neapsprendžia muitinės pareigūno kaltės nagrinėjamoje byloje.

Įsakyme dėl nuobaudos skyrimo nurodyta, kad muitiniam tikrinimui privalomos pateikti prekės be priežiūros buvo paliktos K. geležinkelio stoties laukiamojoje salėje gana ilgą laiko tarpą. Ši aplinkybė taip pat negali pagrįsti pareiškėjo kaltės. Visų pirma, kaip matyti iš bylos medžiagos, V.K. buvo paskirtas net į du darbo barus: trečiąjį ir ketvirtąjį. Taigi, jis turėjo vykdyti ir tiesioginį traukinio tikrinimą pradedant galiniu vagonu (tai rodo nemažą pareigūno užimtumą); antra, išanalizavus Vilniaus teritorinės muitinės geležinkelio posto (Vaidotų, K.) vyresniojo inspektoriaus pareigybės aprašymą darytina išvada, kad vyresniojo inspektoriaus kompetencijai nepriklauso tinkamas keleivių ir bagažo muitinio tikrinimo bei įforminimo organizavimas.

Byloje nėra neginčijamų duomenų apie tai, kad pareiškėjas netinkamai atliko poste deklaruojamų prekių muitinį tikrinimą ir įforminimą. Tokiu būdu teismas vertina, kad V. K. nepagrįstai skirta tarnybinė nuobauda. Vilniaus teritorinės muitinės viršininko įsakymas dėl jos skyrimo naikintinas.

Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylųteisenos įstatymo 85 - 88 str. 1 d. 2 p., 127 str. 1 d., teisėja

n u s p r e n d ė :

pareiškėjo V. K. skundą patenkinti.

Panaikinti Vilniaus teritorinės muitinės viršininko 2007 m. spalio 4 d. įsakymą Nr. 1P-580K.


Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Teisėja Rūta Miliuvienė
Paskutinį kartą atnaujinta ( 2008-03-03 )